Podmínky poskytování služeb

Poslední aktualizace: únor 2020

Kdo jsme?

Společnost Skyscanner (dále jen „my“, „nám/nás“ nebo „naše“ dle kontextu) poskytuje služby online cestovního vyhledávání (včetně cenového porovnání letů, hotelů a pronájmů vozidel) a jiné služby související s cestovním ruchem (dále jen „služby“) cestovatelům na celém světě prostřednictvím našich webových stránek, aplikací a jiných platforem (dále jen „platformy“).

Společnost Skyscanner není cestovní agenturou a neodpovídá za poskytování ani za stanovení nebo kontrolu cen týkajících se cestovních možností nebo produktů, které naleznete nebo si zarezervujete prostřednictvím našich služeb (dále jen „cestovní produkty třetích stran“). Všechny tyto cestovní produkty třetích stran jsou poskytovány nezávislými cestovními agenturami, leteckými společnostmi, hotely, provozovateli zájezdů a jinými třetími stranami (dále jen „cestovní poskytovatelé“) a na tyto produkty se vztahují podmínky stanovené těmito třetími stranami.

Naše služby a platformy poskytuje společnost Skyscanner Limited, soukromá společnost s ručením omezeným, která vznikla a je zaregistrována v Anglii a Walesu pod číslem společnosti 04217916.  Ostatní subjekty, které přímo nebo nepřímo ovládají, jsou ovládány nebo jsou pod společnou kontrolou se společností Skyscanner a v těchto podmínkách jsou označovány jako „společnosti skupiny Skyscanner“. Podrobné informace o naší společnosti, včetně korespondenční adresy a sídla, naleznete na naší stránce údaje o společnosti.

Tyto podmínky

Tyto smluvní podmínky (dále jen „podmínky“) společně s našimi zásadami ochrany soukromých údajů, podmínkami používání souborů cookies a obecnými zásadami určují váš přístup k našim službám a platformám a to, jak je používáte. Přístupem ke službám a/nebo platformám a jejich používáním potvrzujete, že jste si tyto podmínky a zásady ochrany osobních údajů, podmínky používání souborů cookies a obecné zásady pročetli, porozuměli jste jim a souhlasíte s nimi.

Některé naše služby a platformy (například naše produkty Skyscanner for Business) stanovují odlišné podmínky pro využívání těchto služeb. V takovém případě vás samozřejmě vyrozumíme a tyto odlišné podmínky budou platit místo těchto podmínek nebo případně společně s nimi.

Tyto podmínky můžeme kdykoliv doplnit dle vlastního uvážení. Pokud budou tyto podmínky změněny, zveřejníme ty revidované, a pokud budete po zveřejnění těchto úprav dále používat naše služby nebo platformy, budeme mít za to, že s těmito změnami souhlasíte. Pokud nebudete se všemi těmito podmínkami souhlasit, neměli byste naše služby ani platformy používat.

Používání našich služeb

Naše služby a platformy můžete používat jen v souladu s platnými zákony a k zákonným účelům. Za předpokladu, že souhlasíte s těmito podmínkami, vám udělujeme nepřevoditelné a nevýhradní oprávnění k přístupu, stahování a používání našich služeb a platforem pro vaše vlastní osobní nekomerční účely a k žádným jiným účelům. Toto oprávnění vám udělujeme pod podmínkou, že souhlasíte s tím, že:

 1. nebudete využívat naše služby nebo platformy k žádným nevhodným nebo nezákonným účelům nebo ke zveřejňování, sdílení či šíření materiálu, který (i) je hanlivý, urážlivý, nemravný nebo jiným způsobem nepřípustný; (ii) který porušuje důvěrnost nebo soukromí nebo práva třetích stran, včetně autorských práv, práv k ochranným známkám nebo jiná práva duševního vlastnictví; (iii) je zveřejněn, sdílen nebo šířen za účelem propagace nebo inzerce vás samotného nebo třetí strany; nebo (iv) je zavádějící či zkreslující v souvislosti s vaší totožností nebo nějakým způsobem naznačuje, že jste sponzorován společností Skyscanner nebo jste s ní spřízněný nebo propojený; nebo (v) jinak nebudete mít práva nebo svolení nutná k jejich zpřístupnění;
 2. nebudete využívat naše služby nebo platformy k žádným komerčním účelům ani žádným způsobem, který by mohl společnosti Skyscanner způsobit škodu nebo poškodit její pověst;
 3. nebudete rozebírat, zpětně analyzovat ani jiným způsobem dekompilovat žádný software, aplikace, aktualizace ani hardware, které jsou obsažené nebo k dispozici prostřednictvím našich služeb nebo platforem, s výjimkou případů povolených zákonem.
 4. nebudete kopírovat, rozšiřovat, zveřejňovat, prodávat, najímat si, půjčovat ani jiným způsobem využívat naše služby nebo platformy, ani se nebudete snažit porušit nebo obejít bezpečnostní opatření, která jsou určena k omezení vašeho přístupu k našim službám a platformám nebo jejich používání;
 5. nebudete používat ani narušovat naše služby nebo platformy způsobem, který by mohl poškodit, vyřadit z činnosti, přetížit, narušit nebo ohrozit naše systémy nebo bezpečnost nebo způsobovat problémy jiným uživatelům;
 6. nebudete umísťovat na naše služby nebo platformy nebo jejich prostřednictvím šířit žádné rušivé nebo škodlivé kódy, viry, červy nebo trójské koně nebo odmítnutí služby (DoS) nebo spamy; nebo
 7. nebudete odstraňovat, pozměňovat ani nahrazovat žádné oznámení o autorství, obchodní značky, obchodní názvy, loga nebo jiná označení o původu našich služeb nebo platforem, ani nebudete vydávat nebo se pokoušet vydávat služby nebo platformy společnosti Skyscanner za produkt jiné strany.

Také souhlasíte s tím, že nebudete neoprávněně používat automatizované počítačové programy, softwarové agenty, boty, spidery nebo jiný software nebo aplikace ke skenování, kopírování, indexaci, třídění nebo jinému vytěžování našich služeb nebo platforem nebo dat na nich obsažených. Společnost Skyscanner provedla výraznou investici do shromažďování, zpracovávání a prezentování tisíců dodavatelů cestovních údajů a nabízí přístup k cestovním údajům na komerční bázi API, takže jakékoli porušení tohoto ustanovení je podstatným porušením těchto podmínek a společnost Skyscanner si vyhrazuje právo podniknout veškerá technická nebo právní opatření vedoucí ke zjištění nebo omezení neoprávněného automatizovaného přístupu k našim službám a platformám.

Pokud si zaregistrujete naše služby nebo platformy s přihlašovacím účtem nebo heslem, jste zodpovědní za důvěrné a bezpečné uchovávání tohoto hesla a přihlašovacích údajů. Pokud se dozvíte nebo budete mít z nějakého důvodu podezření, že došlo k ohrožení vašich přihlašovacích údajů, oznamte prosím neprodleně tuto skutečnost prostřednictvím našeho asistenčního centra.

Naše služby a platformy nejsou určeny pro děti mladší 16 let a osoby mladší 16 let nesmí poskytovat žádné údaje službě nebo platformě nebo prostřednictvím našich služeb nebo platforem. Vědomě neshromažďujeme osobní údaje od dětí mladších 16 let, a pokud zjistíme, že jsme shromáždili nebo obdrželi osobní údaje od dítěte mladšího 16 let, odstraníme tyto údaje v souladu s našimi zásadami ochrany osobních údajů.

Pokud je některý prvek našich služeb a platforem hostován na webové stránce třetí strany (například na Facebooku nebo na jiné webové stránce sociálních médií) a pokud existují samostatné podmínky pro používání této webové stránky, souhlasíte, že budete v plném rozsahu tyto smluvní podmínky dodržovat společně s těmito podmínkami.

Sdílení informací s naší společností

Vaše soukromí bereme vážně a vždy pracujeme v souladu s platnými zákony o ochraně údajů. Berete na vědomí, že všechny osobní údaje (jak jsou definovány v našich zásadách ochrany osobních údajů), které předáte našim službám nebo platformám nebo jejich prostřednictvím, mohou být námi využívány v souladu s našimi zásadami ochrany osobních údajů. Souhlasíte s tím, že zajistíte, aby byly všechny osobní údaje, které nám poskytnete, přesné a aktuální, a že jste získali všechny potřebné souhlasy, oprávnění a schválení, abychom mohli tyto informace využívat v souladu s těmito podmínkami, našimi obecnými zásadami a s našimi zásadami ochrany osobních údajů.

Pokud vám naše služby nebo platformy umožní zveřejňování, nahrávání, šíření nebo jiné zpřístupňování informací, obrázků, videí nebo jiných údajů společnosti Skyscanner nebo jiným uživatelům společnosti Skyscanner (dále jen „uživatelský obsah“), souhlasíte s tím, že:

 1. ponesete výhradní odpovědnost za uživatelský obsah, který nahrajete, a prohlašujete a souhlasíte, že nebudete sdílet nic, k čemu nemáte povolení nebo právo ke sdílení a k čemu nemůžete poskytnout oprávnění uvedené v odstavci 2 níže;
 2. ačkoliv jsou všechna práva duševního vlastnictví, která spočívají v uživatelském obsahu, ve vašem vlastnictví nebo ve vlastnictví vašich poskytovatelů oprávnění a vždy můžete volně sdílet svůj uživatelský obsah s kýmkoli jiným, poskytujete tímto společnosti Skyscanner a společnostem v její skupině nevýhradní, časově neomezené, bezplatné, celosvětové, převoditelné právo s možností poskytování oprávnění k používání, reprodukování elektronicky i jinou cestou, zobrazování, distribuování, upravování, adaptování, zveřejňování, překládání a vytváření odvozených děl z veškerého tohoto uživatelského obsahu (v souladu s našimi zásadami ochrany osobních údajů), a to i k účelu inzerce a marketingu našich služeb a platforem; Například můžeme zpřístupnit uživatelský obsah našim obchodním partnerům nebo jiným společnostem skupiny Skyscanner, aby je zveřejnily na svých webových stránkách. Máte pod kontrolou uživatelský obsah, který nahrajete do služeb Skyscanner, a kdykoli můžete toto oprávnění zrušit tím způsobem, že buď smažete uživatelský obsah, nebo zrušíte svůj Skyscanner účet. Smazaný uživatelský obsah bude neprodleně odstraněn do 48 hodin.
 3. nemáme žádnou povinnost ukládat, uchovávat, zveřejňovat ani zpřístupňovat uživatelský obsah, který jste nahráli, a vy sami jste povinni vytvořit si zálohy tohoto uživatelského obsahu.

Pokud nám poskytnete nějaká doporučení, připomínky, zlepšení, nápady nebo jinou zpětnou vazbu (dále jen „zpětná vazba“), postupujete nám tímto neodvolatelně vlastnické právo ke všem právům duševního vlastnictví, které spočívá v této zpětné vazbě, a berete na vědomí, že můžeme tuto zpětnou vazbu využívat a sdílet k veškerým účelům dle našeho uvážení. Zpětnou vazbu nám můžete poskytnout kliknutím na tlačítko „Feedback“ (zpětná vazba) nebo prostřednictvím našeho asistenčního centra.

Vlastnictví společnosti Skyscanner

Není-li v jiném místě těchto podmínek stanoveno jinak, vlastníkem všech práv duševního vlastnictví, kam patří mimo jiné autorské právo (včetně autorského práva k počítačovému softwaru), patenty, ochranné známky nebo obchodní názvy, práva ke vzorům, práva k databázím, know-how, obchodní tajemství a práva důvěrnosti k našim službám a platformám (dále společně jen „práva duševního vlastnictví“) je společnost Skyscanner nebo bylo společnosti Skyscanner uděleno oprávnění. Berete na vědomí, že používáním služeb nebo platforem nezískáte žádné právo, nárok nebo zájem kromě omezeného oprávnění k jejich používání, které vám udělují tyto podmínky. Také berete na vědomí, že nemáte právo přístupu k těmto službám nebo platformám v podobě zdrojového kódu, pokud není zveřejněn s oprávněním umožňujícím konkrétně tento přístup.

Vlastnictví jiných osob

Respektujeme práva duševního vlastnictví jiných osob. Pokud máte důvod se domnívat, že dochází k porušování vašeho autorského práva některým obsahem našich služeb nebo platforem, zašlete, prosím, písemné oznámení o tomto údajném porušení na adresu legal@skyscanner.net k rukám právního oddělení (Legal Department). Nebo nás můžete kontaktovat písemně na adrese:

Skyscanner Legal Department

Quartermile One, 15 Lauriston Place, Edinburgh, EH3 9EN

Abyste nám pomohli s vyřešením jakéhokoli údajného porušení a případně za účelem provedení platného oznámení podle zákona Digital Millennium Copyright Act (pro tyto účely je právní oddělení pověřeným zástupcem) prosím ke svému oznámení přiložte následující informace:

 1. identifikace autorskými právy chráněného díla, které je údajně předmětem tohoto porušení;
 2. identifikace materiálu, jehož se údajně týká toto porušení, a dostatek informací, abychom tento materiál lokalizovali na našich službách (za předpokladu, že je správně URL tohoto materiálu nebo těchto materiálů);
 3. dostatek informací, aby vás společnost Skyscanner kontaktovala, jako je adresa, telefonní číslo, případně e-mailová adresa, pokud je k dispozici;
 4. vaše prohlášení, že podle vaší dobré víry je dané použití neoprávněné podle vlastnických práv majitele, jeho zástupce nebo zákona;
 5. pro tvrzení spadající pouze pod zákon DMCA vaše prohlášení pod trestem křivé přísahy, že výše uvedené informace ve vašem oznámení jsou přesné a že vlastníte autorská práva nebo oprávnění jednat jménem majitele autorských práv, a to s fyzickým nebo elektronickým podpisem.

Cenová přesnost a prohlášení o odmítnutí záruky

Používání našich služeb a platforem je zcela na vaše vlastní riziko.

Ačkoliv uplatňujeme politiku striktní cenové přesnosti se všemi cestovními poskytovateli, kteří nám poskytují cestovní údaje, a snažíme se zajistit, aby obsah, který zobrazíme prostřednictvím našich služeb a platforem, byl aktuální a přesný, nemůžeme zaručit spolehlivost ani přesnost tohoto obsahu.

Podobně jsou naše cenové předpovědi založeny na údajích, které máme a týkají se minulých cenových trendů, ale neexistuje záruka, že naše předpovědi budou správné.

Služby nebo platformy poskytujeme ve „stavu, v jakém jsou“ a výslovně odmítáme všechny záruky, podmínky a ručení jakéhokoliv typu, výslovné i domnělé, včetně ale nikoli výhradně domnělých záruk o vlastnickém právu, neporušování práv, prodejnosti a přesnosti a rovněž všechny záruky, které vyplývají z obchodních zvyklostí, průběhu jednání nebo průběhu plnění. V rozsahu povoleném zákony nečiníme žádná prohlášení a nezaručujeme vám, že naše služby nebo platformy (a) jsou přesné, úplné nebo aktuální; (b) budou vždy dostupné; (c) splní vaše očekávání; nebo (d) jsou bezpečné a neobsahují chyby, pochybení, vady, viry nebo malware.

Cenové prognózy

Společnost Skyscanner vám může poskytnout informace o předpovědích souvisejících s lety, pokud se rozhodnete zaregistrovat si upozornění na ceny. Naše cenové prognózy jsou nejlepším odhadem, který můžeme kdykoli poskytnout na základě dat, která máme a která souvisejí s minulými trendy. Neexistuje záruka, že naše prognózy budou správné, protože určování cen a dostupnost závisí na třetích stranách, jak je vysvětleno výše. Pokud se rozhodnete spoléhat se na naše prognózy, nezaručujeme a nemůžeme zaručit jejich přesnost a přijmout odpovědnost za jakoukoli nepřesnost nebo nedostupnost uvedených cen.

Provádění cestovních rezervací přes službu Skyscanner

Společnost Skyscanner není cestovní agenturou a neodpovídá za poskytování cestovních možností zobrazených prostřednictvím našich služeb nebo platforem, ani za stanovování nebo kontrolování cen, které zobrazujeme. Cestovní produkty třetích stran, které najdete a/nebo je zarezervujete prostřednictvím našich služeb nebo platforem, jsou poskytovány nezávislými cestovními poskytovateli.

Společnost Skyscanner zprostředkovává vaše rezervace u cestovních poskytovatelů, ale nenese vůči vám ohledně těchto rezervací žádnou odpovědnost ani ručení. Totožnost příslušného cestovního poskytovatele a podmínky, které se vztahují na vaše rezervace u těchto poskytovatelů (dále jen „podmínky cestovního poskytovatele“) vám budou oznámeny v době rezervace a před dokončením rezervace byste si je měli přečíst a ujistit se, že jim zcela rozumíte.

V podmínkách cestovního poskytovatele bude stanoveno, jaká práva máte vůči cestovnímu poskytovateli, a bude zde vysvětlena jeho odpovědnost vůči vám v případě, že by došlo k jakékoli komplikaci.

Souhlasíte, že budete v plném rozsahu dodržovat všechny platné podmínky cestovního poskytovatele. Berete na vědomí, že porušení podmínek cestovního poskytovatele může vést ke zrušení letenek nebo rezervací, stornování mil ve věrnostním programu frequent flyer a dalších výhod a také k dalším poplatkům.

Pokud použijete naše platformy k rezervaci dvou nebo více souvisejících cestovních produktů v rámci 24 hodin (například let a samostatně v rámci 24 hodin od první rezervace hotel), může to být klasifikováno jako „spojená cestovní služba“ v závislosti na tom, kde se nacházíte, a na platných zákonech o ochraně spotřebitele. Pokud dojde k vytvoření spojené cestovní služby, nebude pro vás platit stejná úroveň ochrany spotřebitele, která by platila, kdybyste rezervovali let a hotel společně prostřednictvím jednoho poskytovatele (kdy byste získali výhody platné pro rezervaci cestovních balíčků). To znamená, že se musíte spolehnout na to, že každý jednotlivý cestovní poskytovatel vykoná svoje služby a nemáte možnost využít právní prostředek vůči organizátorovi nebo prodejci balíčku. V případě insolvence jednoho z poskytovatelů zapojených do spojené cestovní služby nebude platit ochrana dostupná v rámci směrnice EU o cestovních balíčcích.

Omezení a vyloučení odpovědnosti

V těchto podmínkách je uveden úplný rozsah závazků a odpovědností společnosti Skyscanner v souvislosti s našimi službami a platformami.

Společnost Skyscanner nenese žádnou odpovědnost za žádná ujednání, která učiníte se třetí stranou v důsledku používání našich služeb a platforem (včetně například kteréhokoliv z cestovních poskytovatelů). V případě, že vám vzniknou problémy s některou z rezervací, kterou jste učinili nebo kterou se pokusíte učinit přes službu Skyscanner, berete na vědomí, že byste měli tento problém vyřešit s příslušným cestovním poskytovatelem a že jediný opravný prostředek v těchto případech, včetně vrácení peněz, můžete získat od příslušného cestovního poskytovatele a nikoliv od společnosti Skyscanner. Pokud naše služby nebo platformy obsahují odkazy na jiné stránky a zdroje poskytované třetími stranami, jsou tyto odkazy poskytovány pouze pro vaši informaci. Nemáme možnost provádění kontroly obsahu těchto stránek nebo zdrojů a nepřejímáme žádnou odpovědnost za tento obsah ani za ztráty nebo škody, které vám mohou jejich používáním vzniknout.

Naše služby a platformy vám mohou zobrazovat reklamní materiály třetích stran. Každý jednotlivý inzerent je výlučně odpovědný za obsah svého inzertního materiálu a společnost Skyscanner nepřejímá žádnou odpovědnost za obsah reklamních materiálů, mimo jiného včetně chyb, opomenutí nebo nepřesností v nich obsažených.

V maximálním rozsahu umožněném zákonem nepřejímáme (společně s našimi funkcionáři, jednateli, zaměstnanci, zástupci, spřízněnými subjekty, poskytovateli a třetími stranami) žádnou odpovědnost za (a) nepřesnosti nebo opomenutí v obsahu zobrazeném v našich službách a na našich platformách nebo v obsahu přenášeném přes tyto služby nebo platformy; nebo (b) za zásahy vyšší moci, nehody, prodlení, ani za zvláštní, exemplární ztráty a škody, represivní náhrady škody, nepřímé, náhodné nebo následné ztráty a škody jakéhokoliv druhu (mimo jiného včetně ušlých zisků nebo ušlých úspor), a to jak na bázi smlouvy, přestupku (včetně přestupku z nedbalosti), striktní odpovědnosti nebo jiné situace, která vám vznikne a která vyplyne z vašeho přístupu, používání nebo nemožnosti přístupu nebo používání našich služeb nebo platforem nebo obsahu v něm uvedeného nebo v souvislosti s nimi.

Podle těchto podmínek a v rozsahu povoleném zákonem je naše maximální souhrnná odpovědnost vůči vám, která vznikne z těchto podmínek nebo v souvislosti s nimi nebo z vašeho přístupu k našim službám nebo platformám, jejich používáním nebo nemožností přístupu k těmto službám nebo platformám nebo k jejich používání omezena na částku 100 GBP (jedno sto liber šterlinků).

Žádným ustanovením těchto podmínek nedochází k omezení ani vyloučení (a) naší odpovědnosti za úmrtí nebo úraz způsobený naší nedbalostí nebo za náš podvod nebo podvodné uvedení v omyl; (b) jakékoliv jiné odpovědnosti, která nemůže být vyloučena ze zákona; nebo (c) vašich zákonných práv.

Vaše odpovědnost vůči nám

Podle těchto podmínek odpovídáte fakticky i právně vůči nám za všechny žaloby, nároky, řízení, náklady, škody, ztráty a výdaje (mimo jiného včetně poplatků hrazených právním zástupcům), které vzniknou nám nebo společnostem skupiny Skyscanner a každému z našich funkcionářů, jednatelů, zaměstnanců a zprostředkovatelů, na základě vašeho užívání nebo jakékoli souvislosti s vaším používáním našich služeb nebo platforem nebo z porušení těchto podmínek.

Ukončení platnosti

Společnost Skyscanner smí dle svého výhradního uvážení neprodleně ukončit jakoukoliv dohodu uzavřenou s vámi dle těchto podmínek, a to kdykoliv na základě oznámení, případně pokud budete mít přihlašovací účet, vám může zrušit vaše členství a přístup k vašemu účtu a odstranit veškerý uživatelský obsah, který jste nahráli do našich služeb a na naše platformy. Společnost Skyscanner může bez předchozího upozornění dočasně zcela nebo částečně omezit váš přístup a používání, například abychom vám zabránili nahrát uživatelský obsah, aniž bychom za to vůči vám nesli jakoukoli odpovědnost.

Všeobecná ustanovení

Berete na vědomí, že pokud budete neoprávněně využívat naše služby nebo platformy, tato skutečnost může způsobit společnosti Skyscanner, případně jejím spřízněným subjektům nebo poskytovatelům oprávnění nenapravitelnou škodu a újmu, za níž by peněžní náhrada škod nebyla dostatečnou kompenzací. Následně v případě tohoto neoprávněného užití jsme my a naše spřízněné subjekty, případně poskytovatelé oprávnění (dle konkrétního případu), oprávněni kromě dalších zákonných prostředků, které máme k dispozici, usilovat o získání okamžitého přikazujícího opatření vůči vám.

Neplatnost nebo nevymahatelnost některého ustanovení (zcela nebo zčásti) těchto podmínek nemá dopad na platnost nebo vymahatelnost zbývajících ustanovení (zcela nebo zčásti). Celé toto ustanovení nebo jeho část, kterou shledal příslušný soud neplatnou nebo nevymahatelnou, bude z těchto podmínek odstraněna.

Tyto podmínky se týkají vás osobně. Tyto podmínky nejste oprávněni postupovat zcela ani zčásti žádné třetí straně, pokud k tomu od nás nezískáte předem písemný souhlas.

Tyto podmínky představují úplnou dohodu mezi námi a vámi a nahrazují všechny předchozí podmínky, dohody a ujednání, která upravovala vaše používání našich služeb nebo platforem.

V případě jakéhokoli podezření, že uživatelský obsah porušuje tyto podmínky, zahájíme neprodleně příslušné úkony. V případech, kdy víte o jakýchkoli nezákonných aktivitách nebo na ně máte podezření, prosím kontaktujte naše asistenční centrum.

Nebudeme-li vymáhat některé z těchto podmínek, nebude to považováno za upuštění od práva nebo omezení práva následného vymáhání těchto podmínek.

Osoba, která nevystupuje jako strana v těchto podmínkách, není oprávněna vymáhat žádné ustanovení těchto podmínek.

Bez ohledu na zemi, ze které budete získávat přístup ke službám nebo platformám nebo ze které je budete využívat, se v rozsahu povoleném zákonem řídí tyto podmínky a vaše používání našich služeb nebo platforem podle zákonů Anglie a Walesu a má se za to, že se podřídíte nevýhradní soudní příslušnosti soudů v Anglii a Walesu při řešení všech sporů, které mohou dle těchto podmínek vzniknout. Pokud naše služby nebo platformy používáte ke komerčním účelům nebo přes neoprávněný počítačový program, jak je dále popsáno a zakázáno v části „používání našich služeb“ těchto podmínek, pak se podřizujete výhradní soudní příslušnosti soudů v Anglii a Walesu při řešení sporů, které mohou dle těchto podmínek vzniknout, pokud neexistuje obchodní smlouva mezi námi, která jinak určuje vaše používání našich služeb nebo platforem.

Obraťte se na nás

Pokud budete požadovat další informace o společnosti Skyscanner nebo budete mít návrhy ke zlepšení našich služeb nebo platforem, můžete se obrátit na naše asistenční centrum. Případně nám můžete napsat na adresu Quartermile One, 15 Lauriston Place, Edinburgh EH3 9EN, k rukám našeho hlavního právníka (Chief Legal Officer).