Podmínky poskytování služeb

Naposledy aktualizováno 1. července 2018

Podmínky poskytování služeb

Kdo jsme?

Společnost Skyscanner (dále jen „my“, „nám/nás“ nebo „náš/naše“, dle kontextu) je celosvětovým podnikem, který poskytuje služby okamžitého online cestovního vyhledávání (například cenová porovnání letů, hotelů a pronájmů vozidel) a jiné služby související s cestovním ruchem (dále jen „služby společnosti Skyscanner“) uživatelům na celém světě prostřednictvím našich webových stránek, aplikací a jiných platforem (dále jen „platformy Skyscanner”).

Společnost Skyscanner není cestovní agenturou a neodpovídá za poskytování ani za stanovení nebo kontrolu cen týkajících se cestovních možností nebo cestovních produktů (například letů nebo hotelů), které budete případně vyhledávat, které naleznete nebo si zarezervujete prostřednictvím služeb společnosti Skyscanner nebo platforem Skyscanner (dále jen „cestovní produkty třetích stran“). Všechny tyto cestovní produkty třetích stran jsou poskytovány nezávislými cestovními agenturami, leteckými společnostmi, hotely, provozovateli zájezdů a jinými třetími stranami a na tyto produkty se vztahují podmínky stanovené těmito třetími stranami.

Služby společnosti Skyscanner a platformy Skyscanner poskytuje společnost Skyscanner Limited, soukromá společnost s ručením omezeným, která vznikla a je zaregistrována v Anglii a Walesu pod číslem společnosti 04217916. Podrobné informace o naší společnosti, včetně korespondenční adresy a sídla, naleznete zde.

Tyto podmínky

Těmito podmínkami (dále jen „tyto podmínky“) se řídí váš přístup ke službám společnosti Skyscanner nebo k platformám Skyscanner a jejich užití. Tyto podmínky tvoří společně s našimi zásadami ochrany osobních údajů zákonnou dohodu mezi vámi a společností Skyscanner. Stahováním služeb společnosti Skyscanner a/nebo platforem Skyscanner, přístupem k těmto službám a/nebo platformám a jiným použitím těchto služeb a/nebo platforem potvrzujete, že jste si tyto podmínky a podmínky zásad ochrany osobních údajů pročetli, porozuměli jste jim a souhlasíte s nimi.

Některé služby společnosti Skyscanner, případně platformy Skyscanner (například naše produkty Skyscanner for Business/B2B) stanovují odlišné podmínky pro využívání těchto služeb. Pokud se jedná o tento případ, budete na tuto skutečnost zřetelně upozorněni a budete požádáni, abyste potvrdili přijetí těchto odlišných podmínek, které budou v platnosti namísto těchto podmínek, případně společně s těmito podmínkami, v závislosti na konkrétním případu.

Tyto podmínky můžeme kdykoliv měnit dle vlastního uvážení. Pokud provedeme změnu těchto podmínek, zobrazíme revidované podmínky na místech poskytování služeb společnosti Skyscanner nebo na platformách Skyscanner a pokud budete po zobrazení těchto změn v používání služeb společnosti Skyscanner, případně platforem Skyscanner pokračovat, budeme mít za to, že s těmito změnami souhlasíte.

Pokud nebudete se všemi těmito podmínkami souhlasit, neměli byste služby společnosti Skyscanner ani platformy Skyscanner používat.

Používání služeb společnosti Skyscanner

Služby společnosti Skyscanner a platformy Skyscanner můžete používat jen v souladu s platnými zákony a k zákonným účelům. Za předpokladu, že budete s dodržováním těchto podmínek souhlasit, udělujeme vám nepřevoditelné a nevýhradní oprávnění ke stahování služeb společnosti Skyscanner a platforem Skyscanner a k přístupu k nim a k jejich využívání pro vaše vlastní osobní nekomerční účely a k žádným jiným účelům. Toto oprávnění vám udělujeme zejména za předpokladu, že budete souhlasit s tím, že:

 1. a) nebudete využívat služby společnosti Skyscanner nebo platformy Skyscanner k žádným nevhodným nebo nezákonným účelům nebo ke zveřejňování, sdílení či šíření materiálu, který (i) je hanlivý, urážlivý, nemravný nebo jiným způsobem nepřípustný; (ii) který porušuje důvěrnost nebo soukromí nebo práva třetích stran, včetně autorských práv, práv k ochranným známkám nebo jiná práva duševního vlastnictví; (iii) je zveřejněn, sdílen nebo šířen za účelem propagace nebo inzerce vás samotného nebo třetí strany; nebo (iv) je zavádějící či zkreslující v souvislosti s vaší totožností nebo nějakým způsobem naznačuje, že jste sponzorován společností Skyscanner nebo jste s ní spřízněný nebo propojený;
 2. b) nebudete využívat služby společnosti Skyscanner nebo platformy Skyscanner k žádným komerčním účelům ani žádným způsobem, který by mohl společnosti Skyscanner způsobit škodu nebo poškodit její pověst;
 3. c) nebudete rozebírat, zpětně analyzovat ani jiným způsobem dekompilovat žádný software, aplikace, aktualizace ani hardware, které jsou obsažené ve službách společnosti Skyscanner nebo v platformách Skyscanner nebo které jsou přes tyto služby nebo platformy přístupné, s výjimkou případů povolených zákonem.
 4. d) nebudete kopírovat, rozšiřovat, zveřejňovat, prodávat, najímat si, půjčovat ani jiným způsobem využívat služby společnosti Skyscanner nebo platformy Skyscanner, ani se nebudete snažit porušit nebo obejít bezpečnostní opatření, která jsou určena k zabránění nebo omezení vašeho přístupu k službám společnosti Skyscanner nebo platformám nebo k používání služeb společnosti Skyscanner nebo platforem Skyscanner;
 5. e) nebudete používat ani narušovat služby společnosti Skyscanner nebo platformy Skyscanner způsobem, který by mohl poškodit, vyřadit z činnosti, přetížit, narušit nebo ohrozit naše systémy nebo bezpečnost nebo způsobovat problémy jiným uživatelům;
 6. f) nebudete zavádět do služeb společnosti Skyscanner nebo platforem Skyscanner nebo přes ně přenášet rušivé kódy počítačových programů, viry, útoky v podobě „odepření služby“ nebo spamové útoky, červy, trojské koně, autorizační klíče, zařízení ke kontrole oprávnění nebo softwarové zámky;
 7. g) nebudete odstraňovat, pozměňovat ani nahrazovat žádné oznámení o autorství, obchodní značky, obchodní názvy, loga nebo jiná označení o původu služeb společnosti Skyscanner nebo platforem Skyscanner, ani nebudete vydávat nebo se pokoušet vydávat služby společnosti Skyscanner nebo platformy Skyscanner za produkt jiné strany;
 8. h) nebudete používat žádný automatizovaný počítačový program ani aplikaci ke skenování, kopírování, indexování, třídění nebo k jinému využívání služeb společnosti Skyscanner nebo platforem Skyscanner nebo jejich částí.

Pokud se zaregistrujete do některého zvláštního programu nebo použití služeb společnosti Skyscanner nebo platforem Skyscanner, ke kterým je vyžadováno použití přihlašovacího účtu nebo hesla, souhlasíte s tím, že budete odpovědní za uchování tohoto hesla a přihlašovacích údajů v utajení a bezpečí. Pokud se dozvíte nebo budete mít z nějakého důvodu podezření, že došlo k ohrožení vašich přihlašujících údajů, oznamte nám prosím neprodleně tuto skutečnost zde.

Služby a platformy společnosti Skyscanner nejsou určeny pro děti mladší 13 let a osoby mladší 13 let nesmí poskytovat žádné údaje službě nebo prostřednictvím služby a/nebo platformy společnosti Skyscanner. Vědomě neshromažďujeme osobní údaje od dětí mladších 13 let a pokud zjistíme, že jsme shromáždili nebo obdrželi osobní údaje od dítěte mladšího 13 let, odstraníme tyto údaje v souladu s našimi zásadami ochrany osobních údajů.

Pokud je některý prvek programu služeb společnosti Skyscanner nebo platforem Skyscanner hostován na webové stránce třetí strany (například na Facebooku nebo na jiné společenské mediální webové stránce) a pokud existují samostatné podmínky pro používání, které se vztahují k této webové stránce třetí strany, souhlasíte, že budete v plném rozsahu tyto podmínky dodržovat.

Sdílení informací s naší společností

Vaše soukromí bereme vážně a vždy pracujeme v souladu s platnými zákony o ochraně údajů. Berete na vědomí, že všechny osobní informace, které předáte prostřednictvím služeb společnosti Skyscanner nebo platforem Skyscanner nebo které přes ně odešlete, mohou být námi využívány v souladu s našimi zásadami ochrany osobních údajů. Souhlasíte s tím, že zajistíte, aby byly všechny osobní informace, které nám poskytnete, přesné a aktuální, a že jste získali všechny potřebné souhlasy, oprávnění a schválení, abychom mohli tyto informace využívat v souladu s těmito podmínkami a s našimi zásadami ochrany osobních údajů.

Pokud vám služby společnosti Skyscanner nebo platformy Skyscanner umožní zveřejňování, nahrávání, šíření nebo jiné zpřístupňování informací, obrázků, videí nebo jiných údajů společnosti Skyscanner nebo jiným uživatelům společnosti Skyscanner (dále jen „uživatelský obsah“), souhlasíte s tím, že:

 1. a) ponesete výhradní odpovědnost za uživatelský obsah, který nahrajete, a prohlašujete a souhlasíte, že nebudete sdílet nic, k čemu nemáte povolení nebo právo ke sdílení a k čemu nemůžete poskytnout oprávnění uvedené v odstavci (b) níže;
 2. b) ačkoliv jsou všechna práva duševního vlastnictví, která spočívají v uživatelském obsahu, ve vašem vlastnictví nebo ve vlastnictví vašich poskytovatelů oprávnění, poskytujete tímto společnosti Skyscanner a společnostem v její skupině nevýhradní, časově neomezené, bezplatné, celosvětové, převoditelné právo s možností poskytování oprávnění k používání, reprodukování elektronicky i jinou cestou, zobrazování, distribuování, upravování, adaptování, zveřejňování, překládání a vytváření odvozených děl z veškerého tohoto uživatelského obsahu (s výjimkou osobních informací), a to i k účelu inzerce a propagace služeb společnosti Skyscanner nebo platforem Skyscanner;
 3. c) nemáme žádnou povinnost ukládat, uchovávat, zveřejňovat ani zpřístupňovat uživatelský obsah, který jste nahráli, a vy sami jste povinni si vytvořit v případě potřeby zálohy tohoto uživatelského obsahu.

Pokud nám poskytnete nějaká doporučení, připomínky, zlepšení, nápady nebo jinou zpětnou vazbu (dále jen „zpětná vazba“), postupujete nám tímto vlastnické právo ke všem právům duševního vlastnictví, které spočívá v této zpětné vazbě, a berete na vědomí, že můžeme tuto zpětnou vazbu využívat a sdílet k veškerým účelům dle našeho uvážení. Zpětnou vazbu nám můžete poskytnout kliknutím na tlačítko „Feedback“ (zpětná vazba) nebo zde.

Vlastnictví společnosti Skyscanner

Není-li v jiném místě těchto podmínek stanoveno jinak, je vlastníkem všech práv duševního vlastnictví, kam patří mimo jiné autorské právo (včetně autorského práva k počítačovému softwaru), patenty, ochranné známky nebo obchodní názvy, práva ke vzorům, práva k databázím, know-how, obchodní tajemství a práva důvěrnosti ke službám společnosti Skyscanner nebo platformám Skyscanner (dále společně jen „práva duševního vlastnictví“) společnost Skyscanner nebo bylo společnosti Skyscanner uděleno oprávnění. Berete na vědomí, že používáním služeb společnosti Skyscanner nebo platforem Skyscanner nezískáváte žádné právo, nárok ani podíl na službách společnosti Skyscanner nebo platformách Skyscanner ani k právům duševního vlastnictví, s výjimkou omezeného oprávnění k využívání služeb společnosti Skyscanner nebo platforem Skyscanner, která vám byla udělena na základě těchto podmínek. Dále berete na vědomí, že nemáte právo přístupu k žádnému aspektu služeb společnosti Skyscanner a/nebo platforem Skyscanner ve formě zdrojového kódu.

Vlastnictví jiných osob

Respektujeme práva duševního vlastnictví jiných osob. Pokud máte důvod se domnívat, že dochází k porušování vašeho autorského práva některým obsahem služeb společnosti Skyscanner nebo platforem Skyscanner, zašlete, prosím, písemné oznámení o tomto porušení na adresu uvedenou na začátku těchto podmínek a směrujte jej k rukám hlavního právníka („General Counsel“).

Cenová přesnost a prohlášení o odmítnutí záruky

Používání služeb společnosti Skyscanner nebo platforem Skyscanner je zcela na vaše vlastní riziko.

Ačkoliv uplatňujeme politiku striktní „cenové přesnosti“ se všemi partnery, kteří nám poskytují cestovní údaje, a snažíme se zajistit, aby obsah, který zobrazíme prostřednictvím služeb společnosti Skyscanner nebo platforem Skyscanner byl aktuální a přesný, nemůžeme zaručit spolehlivost ani přesnost tohoto obsahu. Služby společnosti Skyscanner nebo platformy Skyscanner poskytujeme ve „stavu, v jakém jsou“ a výslovně odmítáme všechny záruky, podmínky a ručení jakéhokoliv typu, výslovné i domnělé, například domnělé záruky o vlastnickém právu, neporušování práv, prodejnosti a přesnosti a rovněž všechny záruky, které vyplývají z obchodních zvyklostí, průběhu jednání nebo průběhu plnění. V rozsahu povoleném zákony nečiníme žádná prohlášení a nezaručujeme vám, že služby společnosti Skyscanner nebo platformy Skyscanner (a) jsou přesné, úplné nebo aktuální; (b) budou vždy dostupné; (c) splní vaše očekávání; nebo (d) jsou bezpečné a neobsahují chyby, pochybení, vady, viry nebo malware.

Provádění cestovních rezervací přes službu Skyscanner

Společnost Skyscanner není cestovní agenturou a neodpovídá za poskytování cestovních možností zobrazených prostřednictvím služeb Skyscanner nebo platforem Skyscanner, ani za stanovování nebo kontrolování cen, které zobrazujeme. Všechny cestovní produkty třetích stran, které naleznete nebo si zarezervujete prostřednictvím služeb společnosti Skyscanner nebo platforem Skyscanner, jsou poskytovány nezávislými cestovními agenturami, leteckými společnostmi, hotely, cestovními operátory nebo jinými třetími stranami (dále jen „poskytovatelé cestovních služeb“).

Společnost Skyscanner zprostředkovává vaše rezervace u poskytovatele cestovních služeb, ale nenese vůči vám ohledně těchto rezervací žádnou odpovědnost ani ručení. Totožnost příslušného poskytovatele cestovních služeb a podmínky, které se vztahují na vaše rezervace u těchto poskytovatelů cestovních služeb (dále jen „podmínky poskytovatele cestovních služeb“) vám budou oznámeny v době rezervace a před dokončením rezervace byste si je měli přečíst a ujistit se, že jim zcela rozumíte.

V podmínkách poskytovatele cestovních služeb bude stanoveno, jaká práva máte vůči poskytovateli cestovních služeb, a bude zde vysvětlena jejich odpovědnost vůči vám v případě, že by došlo k jakékoli komplikaci.

Souhlasíte, že budete v plném rozsahu dodržovat všechny platné podmínky poskytovatele cestovních služeb. Berete na vědomí, že porušení podmínek poskytovatele cestovních služeb může vést ke zrušení letenek nebo rezervací, stornování mil ve věrnostním programu frequent flyer a dalších výhod a také k dalším poplatkům.

Pokud použijete platformy Skyscanner k rezervaci dvou nebo více souvisejících cestovních produktů v rámci 24 hodin (například let a samostatně (v rámci 24 hodin od první rezervace) hotel), může to být klasifikováno jako „spojená cestovní služba“ v závislosti na tom, kde se nacházíte, a na platných zákonech o ochraně spotřebitele.  Pokud dojde k vytvoření spojené cestovní služby, nebude pro vás platit stejná úroveň ochrany spotřebitele, která by platila, kdybyste rezervovali let a hotel společně prostřednictvím jednoho poskytovatele (kdy byste získali výhody platné pro rezervaci cestovních balíčků).  To znamená, že se musíte spolehnout na to, že každý jednotlivý poskytovatel vykoná svoje služby a nemáte možnost využít právní prostředek vůči organizátorovi nebo prodejci balíčku. V případě insolvence jednoho z poskytovatelů zapojených do spojené cestovní služby nebudou platit ochrana dostupná v rámci směrnice EU o cestovních balíčcích.

Omezení a vyloučení odpovědnosti

V těchto podmínkách je uveden úplný rozsah závazků a odpovědností společnosti Skyscanner v souvislosti se službami společnosti Skyscanner a platformami Skyscanner.

Společnost Skyscanner nenese žádnou odpovědnost za žádná ujednání, která učiníte se třetí stranou v důsledku používání služeb společnosti Skyscanner a platforem Skyscanner (včetně například kteréhokoliv z poskytovatelů cestovních služeb). V případě, že vám vzniknou problémy s některou z rezervací, kterou jste učinili nebo kterou se pokusíte učinit přes službu Skyscanner, berete na vědomí, že byste měli tento problém vyřešit s příslušným poskytovatelem cestovních služeb a že jediný opravný prostředek v těchto případech, včetně vrácení peněz, můžete získat od příslušného poskytovatele cestovních služeb a nikoliv od společnosti Skyscanner. Pokud služby společnosti Skyscanner a platformy Skyscanner obsahují odkazy na jiné stránky a zdroje poskytované třetími stranami, jsou tyto odkazy poskytovány pouze pro vaši informaci. Nemáme možnost provádění kontroly obsahu těchto stránek nebo zdrojů a nepřejímáme žádnou odpovědnost za tento obsah ani za ztráty nebo škody, které vám mohou jejich používáním vzniknout.

Prostřednictvím služeb společnosti Skyscanner a platforem Skyscanner se vám mohou zobrazovat reklamní materiály třetích stran. Každý jednotlivý inzerent je výlučně odpovědný za obsah svého inzertního materiálu a společnost Skyscanner nepřejímá žádnou odpovědnost za obsah reklamních materiálů, mimo jiného včetně chyb, opomenutí nebo nepřesností v nich obsažených.

V maximálním rozsahu umožněném zákonem nepřejímáme (společně s našimi funkcionáři, jednateli, zaměstnanci, zástupci, spřízněnými subjekty, poskytovateli a třetími stranami) žádnou odpovědnost za (a) nepřesnosti nebo opomenutí v obsahu zobrazeném ve službách společnosti Skyscanner a na platformách Skyscanner nebo v obsahu přenášeném přes tyto služby nebo platformy; nebo (b) za zásahy vyšší moci, nehody, prodlení, ani za zvláštní, exemplární ztráty a škody, represivní náhrady škody, nepřímé, náhodné nebo následné ztráty a škody jakéhokoliv druhu (mimo jiného včetně ušlých zisků nebo ušlých úspor), a to jak na bázi smlouvy, přestupku (včetně přestupku z nedbalosti), striktní odpovědnosti nebo jiné situace, která vám vznikne a která vyplyne z vašeho přístupu, používání nebo nemožnosti přístupu nebo používání služeb společnosti Skyscanner nebo platforem Skyscanner nebo obsahu v něm uvedeného nebo v souvislosti s nimi.

Podle těchto podmínek a v rozsahu povoleném zákonem je naše maximální souhrnná odpovědnost vůči vám, která vznikne z těchto podmínek nebo v souvislosti s nimi nebo z vašeho přístupu ke službám Skyscanner nebo platformám Skyscanner, jejich používáním nebo nemožností přístupu k těmto službám nebo platformám nebo k jejich používání omezena na částku 100 GBP (jedno sto liber sterlingů).

Žádným ustanovením těchto podmínek nedochází k omezení ani vyloučení (a) naší odpovědnosti za úmrtí nebo úraz způsobený naší nedbalostí nebo za náš podvod nebo podvodné uvedení v omyl; (b) jakékoliv jiné odpovědnosti, která nemůže být vyloučena ze zákona; nebo (c) vašich zákonných práv.

Vaše odpovědnost vůči nám

Podle těchto podmínek odpovídáte fakticky i právně vůči nám za všechny žaloby, nároky, řízení, náklady, škody a výdaje (mimo jiného včetně poplatků hrazených právním zástupcům), které vzniknou nám nebo naší skupině a každému z našich funkcionářů, jednatelů, zaměstnanců a zprostředkovatelů, na základě vašeho užívání nebo jakékoli souvislosti s vaším používáním služeb společnosti Skyscanner nebo platforem Skyscanner nebo z porušení těchto podmínek.

Ukončení platnosti

Společnost Skyscanner smí dle svého výhradního uvážení neprodleně ukončit jakoukoliv dohodu uzavřenou s vámi dle těchto podmínek, a to kdykoliv na základě oznámení, případně, pokud budete mít přihlašovací účet, vám může zrušit vaše členství a přístup k vašemu účtu. Společnost Skyscanner vám smí pozastavit užívání služeb společnosti Skyscanner nebo platforem Skyscanner kdykoliv bez oznámení, aniž by jí tak vůči vám vznikla jakákoliv odpovědnost.

Všeobecná ustanovení

Berete na vědomí, že pokud budete neoprávněně využívat služby společnosti Skyscanner nebo platformy Skyscanner, může tato skutečnost způsobit společnosti Skyscanner, případně jejím spřízněným subjektům nebo poskytovatelům oprávnění nenapravitelnou škodu a újmu, za níž by peněžní náhrada škod nebyla dostatečnou kompenzací. Následně, v případě tohoto neoprávněného užití, jsme my a naše spřízněné subjekty, případně poskytovatelé oprávnění (dle konkrétního případu), oprávněni kromě dalších zákonných prostředků, které máme k dispozici, usilovat o získání okamžitého přikazujícího opatření vůči vám, které by vám zamezilo v dalším používání služeb společnosti Skyscanner nebo platforem Skyscanner.

Neplatnost nebo nevymahatelnost některého ustanovení (zcela nebo zčásti) těchto podmínek nemá dopad na platnost nebo vymahatelnost zbývajících ustanovení (zcela nebo zčásti). Celé toto ustanovení nebo jeho část, kterou shledal příslušný soud neplatnou nebo nevymahatelnou, bude z těchto podmínek odstraněno.

Tyto podmínky se týkají vás osobně. Tyto podmínky nejste oprávněni postupovat zcela ani zčásti žádné třetí straně, pokud k tomu od nás nezískáte předem písemný souhlas.

Tyto podmínky představují úplnou dohodu mezi námi a vámi a nahrazují všechny předchozí podmínky, dohody a ujednání, které upravovaly vaše používání služeb společnosti Skyscanner nebo platforem Skyscanner.

V případě jakéhokoli podezření, že uživatelský obsah porušuje tyto podmínky, zahájíme neprodleně příslušné úkony. Pokud se dozvíte nebo se budete domnívat, že došlo k jakékoli nezákonné činnosti nebo porušení děl, která vám náležejí, napište nám, prosím, na adresu uvedenou níže a směrujte svůj dopis k rukám našeho hlavního právníka (General Counsel).

Nebudeme-li vymáhat některé z těchto podmínek, nebude to považováno za upuštění od práva vymáhat tyto podmínky, ani za upuštění od práva následného vymáhání těchto podmínek.

Osoba, která nevystupuje jako strana v těchto podmínkách, není oprávněna vymáhat žádné ustanovení těchto podmínek.

Bez ohledu na zemi, ze které budete získávat přístup ke službám společnosti Skyscanner nebo platformám Skyscanner nebo ze které budete tyto služby nebo platformy využívat, se v rozsahu povoleném zákonem řídí tyto podmínky a vaše používání služeb společnosti Skyscanner nebo platforem Skyscanner podle zákonů Anglie a Walesu a má se za to, že se podřídíte nevýhradní soudní příslušnosti soudů v Anglii a Walesu při řešení všech sporů, které mohou dle těchto podmínek vzniknout.

Obraťte se na nás

Pokud budete požadovat další informace o společnosti Skyscanner nebo budete mít návrhy ke zlepšení služeb společnosti Skyscanner a/nebo platforem Skyscanner, můžete se na nás obrátit zde. Případně nám můžete napsat na adresu Quartermile One, 15 Lauriston Place, Edinburgh EH3 9EN, k rukám našeho hlavního právníka (General Counsel).

Využijte Skyscanner na maximum 

Zaregistrujte se k